Mission & Vision

Note! English below

NL | HoFF Missie

Als Humans of Film Festival vinden wij het belangrijk onderbelichte films en thema’s te laten zien die een maatschappelijke boodschap hebben. Door samen te werken met initiatieven en stichtingen uit het Amsterdamse stadsdeel West zoeken wij de verbinding met de bewoners op. Samen duiken we door middel van een verdiepingsprogramma in de films, en hun maatschappelijke boodschappen en wat dit voor de buurt kan betekenen. 

Doordat de films belangrijke boodschappen hebben, die van belang zijn voor de buurt en Amsterdam, is het hebben van een breed en verdergaand verdiepingsprogramma bij Humans of Film Festival van groot belang. Dat komt omdat het ons doel is om door middel van ‘human interest’ films stem te geven en bewustwording te creëren. Dat bereik je niet alleen door films te bekijken, maar ook door na te bespreken. Omdat vragen, verwarringen en onduidelijkheden beantwoord, toegelicht en besproken kunnen worden. Daarnaast willen we mensen aan het denken zetten, dat ze geraakt worden door de films en de onderwerpen, het zal dan ook soms schuren, maar nog belangrijker is dat het ons verbindt. 

NL | HoFF Visie

Humans of Film Festival ziet graag dat het steentje dat we bijdragen, festivalbezoekers en buurtbewoners van het stadsdeel West, door middel van de gesprekken en de films, aanmoedigt elkaar beter te begrijpen. Alsmede ook een hechter stadsdeel en stad te creëren, blikken te verbreden, maar ook een groter bewustzijn van mensenrechten, empowerment en sociale rechtvaardigheid te stimuleren.  De uitwisseling die plaatsvindt op het festival zien we ook een rol spelen als een depolariserende factor binnen onze maatschappij.  

—————————————————————-

ENG | HoFF Mission

As Humans of Film Festival, we think it is important to show underexposed films and themes that have a social message. By working together with organizations and foundations from the Amsterdam West district, we seek out the connection with residents throughout the neighborhood. Together we dive into the films, their social messages and what this can mean for the neighborhood by means of an in-depth program.

Because the films have important messages that are important for the neighborhood and Amsterdam, it is of great importance to have a broad and far-reaching in-depth program at Humans of Film Festival. That’s because our goal is to give voice and raise awareness through ‘human interest’ films. You achieve this not only by watching films, but also by discussing them afterwards. Because questions, confusions and ambiguities can be answered, explained and discussed. In addition, we want to make people think about the subjects, we wnat them to be moved and touched by the films and the subjects, it will sometimes chafe, but more importantly, it connects us.

ENG | HoFF Vision

Humans of Film Festival would like to see that the bit that we contribute encourages festival visitors and residents of the Amsterdam West district, through the conversations and the films, to understand each other better. As well as creating a more cohesive district and city, broadening perspectives, but also stimulating greater awareness of human rights, empowerment and social justice. We also see the exchange that takes place at the festival as a depolarizing factor within our society.

%d bloggers liken dit: