Antisemitisme | Antisemitism

24 September, 19:00 – 20:30h | Get your tickets right here!

Location: Podium Mozaïek, Amsterdam, Netherlands | Click HERE for more info

Antisemitism is a short film programme consisting of two short films, in regard of antisemitism, which is followed by a panel discussion.

Programma/e

NL | Jaren na de tweede Wereldoorlog werd er flink werk van gemaakt om Joodse en Israëlische gemeenschappen tegemoet te komen, de holocaust te erkennen en te strijden tegen antisemitisme. Tegenwoordig lijkt er niet veel sprake daarvan, terwijl antisemitisme tegenwoordig steeds vaker voorkomt. In sommige Europese landen roepen conservatief-gestemde mensen zich fel uit tegen de Joodse gemeenschap tijdens protesten, door het gebruik van antisemitische leuzen. Maar daarnaast worden Joodse en Israëlische personen ook geconfronteerd door personen die wellicht als progressief beschouwd kunnen worden. Vaak is dit vanwege de kwestie die zich tussen Israël en de Palestijnen afspeelt, maar wat hebben de beslissingen van regeringsleiders te maken met alledaagse Amsterdammers, Nederlanders, Europeanen en daarbuiten, die een Joodse of Israëlische achtergrond hebben? Bestaat er zoiets als een homogene groep die alles te verwijten valt? Of is het rekening houden met individualiteit niet van belang?

Het punt dat we willen maken door middel van dit programma is dat het belangrijk is om te relativeren en te nuanceren. Binnen letterlijk elke bevolkingsgroep zijn er verschillende meningen en standpunten, vandaar dat het niet logisch is om een persoon die een ‘keppeltje’ draagt of een Joodse/Israëlische achtergrond heeft te confronteren of als schuldig te zien van iets dat je over hen gelooft. Daarbij is geweld nooit de oplossing. Daarom is het belangrijk om antisemitisme bespreekbaar te maken, want tenslotte bestaat elke bevolkingsgroep uit individuen die je niet kent, maar als je elkaar leert kennen ontdek je altijd hoeveel men gemeen met elkaar kan hebben. We zijn allemaal mensen en net zoals alle vormen van discriminatie is antisemitisme geheel onnodig. Iedereen heeft het recht te bestaan en met rust gelaten te worden zonder dat men ze demoniseert vanwege hun geloof en afkomst.

ENG | Years after World War II, great efforts were made to accommodate the Jewish and Israeli communities, recognize the Holocaust, and fight against anti-Semitism. Today there doesn’t seem to be much of that, while anti-Semitism has been spiking in recent years. In some European countries, conservative-minded people have vehemently protested against the Jewish community using anti-Semitic slogans. But in addition, Jewish and Israeli individuals are also confronted by individuals who might be considered progressive. Often this is because of the political situation between Israel and the Palestinians, but what do the decisions of government leaders have to do with everyday “Amsterdammers,” Dutch, Europeans and beyond, who have a Jewish or Israeli background? Is there such a thing as a homogeneous group that can be blamed for everything? Or is it not important to take individuality into account?

The point we want to make through this program is that it is important to put things into perspective and nuance them. Within literally every ethnic group there are different opinions and points of view, it therefore isn’t logical to confront a person just because they are wearing a ‘kippah’ or have a Jewish/Israeli background and hold that person accountable of something you believe about them. Violence is never the solution. That is why it is important to discuss anti-Semitism, because after all, every population group consists of individuals you don’t know, but when you get to know each other you will always discover how much people can have in common. We are all human and like all forms of discrimination, anti-Semitism is completely unnecessary. Everyone has the right to exist and to be left alone without being demonized because of their faith and origins.

Programma | schedule

  • Introduction: 5 min
  • Film screenings: 30 min ( 1x short film)
  • Panel discussion: 35 min | Antisemitisme
  • Panelists: Tamar Efrati; CIDI | Gideon Querido van Frank; curator // Van Gogh // journalist